Player rankings
Yahaya Seidu 10
Gorbunov Andrei 9.4
Galovic Nino 7.2
Sachyuka Aliaksandr 6.7
Shviatsou Maksim 6.1
Noyok Aleksandr 3.9
Behunou Roman 3.3
Kaplenka Mikita 3.3
Zhavnerchik Maksim 2.2
Bykau Artsem 1.7
Makas Alexander 1.1
Ivanov Filipp 1.1
Khvashchynski Uladzimir 1.1
Saroka Anton 1.1
Astraukh Yury 1.1
Nikolic Urosh 1.1
Chizh Alexandr 0.6
Ihnatovich Siarhei 0.6
Top scorers
goals
1 Khvashchynski Uladzimir 5
2 Saroka Anton 4
3 Solovei Artsem 3
4 Galovic Nino 2
5 Nikolic Urosh 2
Top assists
assists
1 Nikolic Urosh 5
2 Bykau Artsem 2
3 Ivanov Filipp 2
4 Kaplenka Mikita 2
5 Solovei Artsem 1
Time on field
min
1 Shviatsou Maksim 1295
2 Yahaya Seidu 1287
3 Gorbunov Andrei 1226
4 Galovic Nino 1202
5 Saroka Anton 980