Player rankings
Yahaya Seidu 10
Gorbunov Andrei 8.9
Galovic Nino 7.5
Shviatsou Maksim 4.3
Sachyuka Aliaksandr 4.3
Behunou Roman 2.9
Noyok Aleksandr 2.5
Kaplenka Mikita 2.1
Khvashchynski Uladzimir 1.4
Zhavnerchik Maksim 1.4
Bykau Artsem 1.1
Ivanov Filipp 1.1
Makas Alexander 0.7
Korzun Mikita 0.7
Saroka Anton 0.7
Nikolic Urosh 0.7
Gaurilovich Aliaxei 0.7
Astraukh Yury 0.7
Chizh Alexandr 0.4
Ihnatovich Siarhei 0.4
Top scorers
goals
1 Khvashchynski Uladzimir 6
2 Saroka Anton 4
3 Galovic Nino 3
4 Solovei Artsem 3
5 Nikolic Urosh 2
Top assists
assists
1 Nikolic Urosh 5
2 Yahaya Seidu 2
3 Kaplenka Mikita 2
4 Ivanov Filipp 2
5 Bykau Artsem 2
Time on field
min
1 Yahaya Seidu 1745
2 Galovic Nino 1660
3 Gorbunov Andrei 1590
4 Shviatsou Maksim 1569
5 Khvashchynski Uladzimir 1130